1. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem stránek uverovazachranka.cz je společnost Úvěrová záchranka, s.r.o., IČ: 063 50 194, se sídlem Jívavská 1368/28, 785 01 Šternberk (dále jen „Úvěrová záchranka“).

2. Hlavní činností společností Úvěrová záchranka je poskytování služeb v souvislosti s nezávazným vyhodnocením situace klienta týkající se jeho závazků, výběrem a doporučením vhodného advokáta za účelem ochrany zájmů klienta a poskytování administrativního zázemí a nezávazného poradenství pro klienta v souvislosti s jeho závazky.

2. Výkladová ustanovení

1. Klientem se rozumí fyzická osoba, která oslovila telefonicky, e-mailem, písemně nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uveřejněného na stránkách www.uverovazachranka.cz společnost Úvěrová záchranka s požadavkem o poskytnutí jejích služeb.

2. Spotřebitelským úvěrem se rozumí peněžitá zápůjčka, úvěr, půjčka nebo obdobná finanční služba poskytnutá klientovi poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

3. Poskytovatelem spotřebitelských úvěrů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje spotřebitelské úvěry nebo fyzická nebo právnická osoba, na kterou byla postoupena pohledávka vyplývající ze spotřebitelského úvěru.

4. Doporučeným advokátem se rozumí advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, který má uzavřenu smlouvu o poskytování právních služeb se společností Úvěrová záchranka a který byl doporučen klientovi společností Úvěrová záchranka na základě předběžného posouzení závazků klienta.

3. Postup společnosti Úvěrová záchranka
Společnost Úvěrová záchranka zajišťuje ochranu svých klientů proti nezákonným postupům poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Postup při poskytování služeb společnosti Úvěrová záchranka je následující:

a) Klient kontaktuje společnost Úvěrová záchranka, a to telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uveřejněného na stránkách www.uverovazachranka.cz a sdělí pracovníkům společnosti Úvěrová záchranka základní údaje o sobě, aby jej společnost Úvěrová záchranka mohla následně kontaktovat.

b) Klient je následně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti Úvěrová záchranka. Při tomto telefonátu klient sdělí společnosti Úvěrová záchranka údaje týkající se jeho závazků vyplývajících ze spotřebitelských úvěrů v rozsahu, který je potřebný pro vyhodnocení dalšího postupu. Klient je povinen sdělit veškeré informace úplně a pravdivě. Klient může být požádán o zaslání listin a podkladů týkajících se jeho závazků. Pokud klient nesdělí společnosti Úvěrová záchranka pravdivé nebo úplné informace nebo nezašle společnosti Úvěrová záchranka potřebné podklady, může to mít za následek nesprávné vyhodnocení jeho situace a nesprávné poskytnutí služeb ze strany společnosti Úvěrová záchranka a ze strany doporučeného advokáta. Klient bere na vědomí, že veškeré telefonáty s pracovníky společnosti Úvěrová záchranka jsou nahrávány a ukládány. Společnost Úvěrová záchranka neposkytne získané údaje a podklady žádné třetí osobě, vyjma vybraného advokáta, s čímž klient výslovně souhlasí.

c) Na základě získaných informací a podkladů od klienta společnost Úvěrová záchranka osloví některého z advokátů, se kterými má uzavřenu smlouvu o poskytování právních služeb, a předá mu získané informace a podklady o klientovi za účelem bezplatného posouzení jeho situace. Pokud je vyhodnocení situace klienta pozitivní, tj. na základě posouzení byl učiněn závěr, že je možné klientovi ušetřit finanční prostředky nebo finanční prostředky vymoci od poskytovatele spotřebitelského úvěru, je tato informace sdělena klientovi pracovníky společnosti Úvěrová záchranka a klientovi je zaslána k podpisu Smlouva o službách Úvěrové záchranky spolu s plnou mocí doporučeného advokáta. Pokud je vyhodnocení situace klienta negativní, tj. na základě posouzení byl učiněn závěr, není možné klientovi ušetřit finanční prostředky nebo finanční prostředky vymoci od poskytovatele spotřebitelského úvěru, je klient o této skutečnosti neprodleně informován.

d) Pokud se klient po posouzení jeho situace rozhodne využít služeb společnosti Úvěrová záchranka, podepíše Smlouvu o službách Úvěrové záchranky (ve dvou vyhotoveních) a plnou moc doporučeného advokáta (ve dvou vyhotoveních) a tyto dokumenty zašle zpět poštovní zásilkou zpět společnosti Úvěrová záchranka na adresu Jívavská 1368/28, 785 01 Šternberk. Podpis klienta na jednom vyhotovení Smlouvy o službách Úvěrové záchranky a podpis klienta na jednom vyhotovení plné moci doporučeného advokáta musí být úředně ověřen. Společnost Úvěrová záchranka následně předá veškeré doklady týkající se závazků klienta a podepsanou plnou moc doporučenému advokátovi.

e) Doporučený advokát převezme zastoupení klienta a kontaktuje jej za účelem zahájení potřebných právních kroků směřujících k ušetření finančních prostředků klienta nebo k vymožení finančních prostředků od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Od tohoto okamžiku komunikuje klient s doporučeným advokátem.

f) Pokud dojde k vymožení finančních prostředků od poskytovatele spotřebitelských úvěrů, je tato částka po odečtení odměny společnosti Úvěrová záchranka zaslána klientovi, a to na bankovní účet, který klient sdělil společnosti Úvěrová záchranka, nebo poštovní poukázkou.

4. Odměna společnosti Úvěrová záchranka

1. Odměna společnosti Úvěrová záchranka je závislá na tom, zda klient na základě doporučení společnosti Úvěrová záchranka a na základě postupu a rad advokáta doporučeného společností Úvěrová záchranka dojde k ušetření finančních prostředků klienta nebo k vymožení finančních prostředků klienta od poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Pokud nebudou žádné finanční prostředky klientovi ušetřeny nebo vymoženy, nemá společnost Úvěrová záchranka nárok na odměnu.

2. Při výpočtu odměny společnosti Úvěrová záchranka se vychází z částky, jejíž zaplacení věřitel po klientovi požadoval, tj. jistina a veškeré úroky, poplatky, sankce, smluvní pokuty náklady spojené s vymáháním, úroky z prodlení, atd. Součet všech těchto částek je podkladem pro procentní výpočet odměny společnosti Úvěrová záchranka v každém jednotlivém případu.

3. Při stanovení odměny společnosti Úvěrová záchranka v tom případě, kdy dojde k ušetření finančních prostředků klienta, vzniká nárok na zaplacení odměny okamžikem konečného řešení daného případu, tj. uzavřením dohody o narovnání, právní mocí soudního rozhodnutí, právní mocí rozhodnutí o zastavení exekuce, právní moci rozhodnutí finančního arbitra, vzdáním se nároků ze strany věřitele, atd. Splatnost odměny je sedm (7) dnů.

4. Při stanovení odměny společnosti Úvěrová záchranka v tom případě, kdy dojde k vymožení finančních prostředků od poskytovatele spotřebitelských úvěrů, vzniká nárok na zaplacení odměny okamžikem připsání vymožených finančních prostředků na účet společnosti Úvěrová záchranka.

5. Odměna společnosti Úvěrová záchranka činí 30 % z ušetřených finančních prostředků z každého jednotlivého případu a 30 % z plnění vymoženého od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

6. Klient výslovně souhlasí s tím, že odměna společnosti Úvěrová záchranka bude započtena vůči vymoženému plnění, které má být vyplaceno klientovi. Klientovi bude vyplaceno vymožené plnění, od kterého bude odečtena odměna společnosti Úvěrová záchranka. Pokud dojde k tomu, že v jednom případu klienta dojde k vymožení plnění a v jiném případu k ušetření finančních prostředků, je společnost Úvěrová záchranka oprávněna započíst svoji odměnu z případu, ve kterém došlo k ušetření finančních prostředků, vůči vymoženému plnění z jiného případu. V takovém případě tedy dojde k ponížení vymoženého plnění, které bude vyplaceno klientovi, o všechny odměny, které vzniknou ve všech případech klienta. Pokud výše vymoženého plnění nebude postačovat na úhradu odměny společnosti Úvěrová záchranka, doplatí klient zbývající část této odměny. Splatnost zbývající části odměny je sedm (7) dnů.

7. Pokud má klient více závazků a v řešení je tedy souběžně více případů jednoho klienta, je společnost Úvěrová záchranka oprávněna vyúčtovat odměnu za každý jednotlivý případ zvlášť.

8. Klient bere na vědomí, že odměna doporučeného advokáta je v celém rozsahu hrazena ze strany společnosti Úvěrová záchranka. Při zastupování klienta doporučeným advokátem náleží náhrada nákladů dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši určené příslušným orgánem nebo dohodou s poskytovatelem spotřebitelských úvěrů doporučenému advokátovi, pokud je povinnost zaplatit tyto náklady uložena poskytovateli spotřebitelského úvěru.

5. Poučení klienta

1. Klient bere na vědomí, že společnost Úvěrová záchranka neposkytuje závazné právní poradenství. Jedinou osobou, která je oprávněna poskytovat právní poradenství je doporučený advokát.

2. Klient bere na vědomí, že doporučení advokáta ze strany společnosti Úvěrová záchranka je nezávazné a nemusí se jím řídit. Volba advokáta je vždy na straně klienta.

3. Klient bere na vědomí, že u každého svého závazku je povinen doplatit minimálně jistinu poskytnutého úvěru, tj. tu částku, kterou od poskytovatele spotřebitelských úvěrů dostal zaplacenu. Povinnost zaplatit smluvní úroky, poplatky či sankce závisí na odborném posouzení doporučeného advokáta.

4. Klient bere na vědomí, že společnosti Úvěrová záchranka a doporučenému advokátovi musí sdělit relevantní informace, a to pravdivě a v celém rozsahu. Sdělení zkreslených, nepravdivých nebo neúplných informací může vést k neúspěchu ve věci.

5. Klient bere na vědomí, že při uzavírání jednotlivých smluv, na jejichž základě získal spotřebitelské úvěry, měl povinnost sdělit poskytovateli spotřebitelských úvěrů pravdivé a nezkreslené údaje a nezamlčet žádné podstatné údaje. Pokud klient při jednávání spotřebitelského úvěru nebo při čerpání spotřebitelského úvěru uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčel, mohl by se dopustit trestného činu úvěrového podvodu. V souvislosti s tímto poučením klient výslovně prohlašuje, že při sjednávání a čerpání spotřebitelských úvěrů, na jejichž řešení má zájem u společnosti Úvěrová záchranka, neuvedlžádné nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, ani podstatné údaje nezamlčel.

6. Plná moc

1. Klient tímto výslovně zplnomocňuje společnost Úvěrová záchranka, aby na základě předběžného posouzení informací a listin od klienta oslovila advokáta dle svého výběru za účelem posouzení informací a listin získaných od klienta a za účelem nabídky zastupování klienta.

2. Klient v rámci této plné moci výslovně souhlasí s tím, aby vybranému advokátovi byly předány veškeré informace a listiny, které společnost Úvěrová záchranka získala od klienta, a to včetně osobních údajů.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Společnost Úvěrová záchranka vystupuje vůči klientovi jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Klient tímto uděluje společnosti Úvěrová záchranka v souladu se zákonem souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a jeho citlivých údajů (dále taktéž jen „osobní údaje“) v rozsahu a za účelem, jak je níže specifikováno. Klient prohlašuje, že byl seznámen s tím, že udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je nezbytné k tomu, aby mohly být klientovi ze strany společnosti Úvěrová záchranka poskytnuty služby, jejichž poskytnutí klient požaduje.

3. Klient uděluje souhlas společnosti Úvěrová záchranka se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb ze strany společnosti Úvěrová záchranka v rozsahu, který je uveden ve Smlouvě o službách Úvěrové záchranky a v těchto Obchodních podmínkách.

4. Klient uděluje společnosti Úvěrová záchranka souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým, obchodním a statistickým účelům směřujícím ke zkvalitnění služeb poskytovaných klientovi a k nabízení služeb dle předchozího odstavce. Klient dále uděluje společnosti Úvěrová záchranka souhlas k tomu, aby společnost Úvěrová záchranka nakládala s osobními údaji za účelem splnění povinností, které má společnost Úvěrová záchranka vůči státním orgánům nebo které společnosti Úvěrová záchranka vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

5. Klient uděluje společnosti Úvěrová záchranka souhlas, aby společnost Úvěrová záchranka osobní údaje k výše uvedeným účelům přijala, uchovávala v písemné a elektronické podobě, zpracovávala v elektronické databázi, shromažďovala, archivovala, průběžně měnila a doplňovala v souladu s údaji získanými od klienta a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, vyhodnocovala, analyzovala, předávala svým zaměstnancům, osobám vykonávajícím pro společnost Úvěrová záchranka činnosti na základě jiné než pracovní smlouvy. Klient uděluje společnosti Úvěrová záchranka souhlas, aby společnost Úvěrová záchranka k výše uvedeným účelům pořídila kopii občanského průkazu klienta, případně jiného dokladu opatřeného fotografií klienta, a tuto kopii uchovávala v písemné a elektrické podobě a archivovala, a to za účelem jednoznačné identifikace klienta.

6. Tento souhlas klient uděluje k následujícím osobním údajům:

a) jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), číslo a datum vydání občanského průkazu nebo jiného průkazu opatřeného fotografií klienta;

b) údaje o příjmech a výdajích klienta, závazcích a pohledávkách klienta, smlouvách a dohodách uzavřených mezi klientem a poskytovateli spotřebitelských úvěrů, údaje o bankovních a úvěrových účtech klienta;

c) údaje, které vzniknou zpracováním údajů specifikovaných pod písm. a) a b).

7. Klient uděluje společnosti Úvěrová záchranka souhlas, aby společnost Úvěrová záchranka osobní údaje specifikované v předchozím odstavci získávala od klienta, od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, z veřejně dostupných zdrojů, nebo je vytvořila z předaných osobních údajů.

8. Klient poskytuje tento souhlas na dobu určitou, a to ode dne udělení tohoto souhlasu do dne uplynutí doby 10 let ode dne zániku veškerých právních vztahů vzniklých mezi společnosti Úvěrová záchranka a klientem. Pokud nedojde ke vzniku žádného právního vztahu mezi společnosti Úvěrová záchranka a klientem, do dne uplynutí doby 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

9. Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že tento souhlas je dobrovolný, a že je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu musí být učiněno písemně vůči společnosti Úvěrová záchranka. Klient bere na vědomí, že v důsledku odvolání tohoto souhlasu nebude společnost Úvěrová záchranka moci vykonávat pro klienta sjednané služby v požadovaném rozsahu.

10. Klient má kdykoli právo přístupu k osobním údajům, které zpracovává společnost Úvěrová záchranka, a k informacím o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů, tj. osobách, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Pokud klient zjistí, že osobní údaje o něm, nebo některý z nich, jsou nesprávné nebo neúplné, má právo požadovat opravu těchto osobních údajů.

11. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že společnost Úvěrová záchranka provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat společnost Úvěrová záchranka o vysvětlení,
b) požadovat, aby společnost Úvěrová záchranka odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

12. Je-li žádost klienta dle předchozího odstavce shledána oprávněnou, společnost Úvěrová záchranka odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klientovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

13. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku má klient právo se v případě porušení povinností ze strany společnosti Úvěrová záchranka obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření směřujících k nápravě.

8. Závěrečná ustanovení

1. Klient prohlašuje, že se s těmito Obchodními podmínkami důkladně seznámil, že je celé přečetl a jejich textu zcela porozuměl.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2017.